Wojewódzki Rejestr Nowotworów

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli

Geografia

Województwo lubelskie położone jest na obszarze kilku regionów fizyczno-geograficznych zróżnicowanych pod względem rzeźby, krajobrazu i roślinności. Jego zachodnią granicę stanowi Wisła, wschodnią Bug. Północno-zachodnia część województwa leży na Nizinie Południowopodlaskicj - lekko falistej równinie z ostańcowymi pagórkami polodowcowymi. Ziemie północno-wschodnie zajmuje Polesie (Polesie Zachodnie i Polesie Wołyńskie) - płaska równina, na której płytko zalegające wody gruntowe powodują występowanie bagien, torfowisk i jezior (jeziora krasowe na Równinie Łęczyńsko-Włodawskiej). Środkową i południowo-zachodnią część województwa obejmuje rozczłonkowana wąwozami i dolinami rzek Wyżyna Lubelska, a południowo-wschodnią Wyżyna Zachodniowołyńska. Od południa ogranicza je wyżynny wał Roztocza o szerokości ok. 15 km. ciągnący się od okolic Kraśnika po Lwów. Występuje tu najwyższe wzniesienie województwa - Wapielnia (387 m n.p.m.). Tereny na południe od Roztocza są częścią nisko położonej Kotliny Sandomierskiej.

Ziemie województwa leżą całkowicie w dorzeczu Wisły. Główne rzeki to: Wisła. Bug, Wieprz, Krzna. Bystrzyca i Huczwa. Wyżyna Lubelska ma rzadką sieć rzeczną, a rejony wokół Lublina.zagrożone są deficytem wody. Dużym zapleczem wody jest Polesie (zwł. jego południowa część) - 68 jezior Równiny Łęczyńsko-Włodawskiej (największe Uściwierz - 2.8 km2 i Wytyckie - 2.7 km2 oraz jedno z najgłębszych Zagłębocze - 23,3 m) oraz znaczne obszary bagienne i torfowiska (np. Krowie Bagno). Ważną rolę w gospodarce wodnej odgrywa kanał melioracyjny Wieprz-Krzna, odprowadzający część wód Wieprza do Krzny oraz odwadniający podmokłe Polesie (najdłuższy kanał w Polsce -140 km. zbudowany w 1961). Lubelszczyzna należy do najsłabiej zalesionych województw; lasy stanowią 21,7% ogólnej powierzchni (średnia krajowa 28,4%). Wskaźnik lesistości jest najniższy na Wyżynie Lubelskiej i Zachodniowołyńskiej ze względu na żyzne gleby wykorzystywane przez rolnictwo (pow. lubelski - 9,4% i świdnicki - 10.6%). Najsilniej zalesione są powiaty północne (pow. włodawski - 37,3%) i południowe (pow. janowski - 38,1 % i biłgorajski - 37,9%). Największe kompleksy leśne to Puszcza Solska, Lasy Janowskie, Parczewskie i Włodawskie. Dominuje drzewostan iglasty (ok. 75%). Województwo posiada 2 parki narodowe: Roztoczański i Poleski, oraz liczne parki krajobrazowe: Kazimierski, Kozłowiecki, Pojezierze Łęczyńskie, Nadwieprzański. Poleski, Sobiborski, Chełmski, Strzelecki. Skierbieszowski, Szczebrzeszyński, Krasnobrodzki, Krzczonowski, Wrzelowiecki, większą część parku Lasy Janowskie, Puszczy Solskiej, Podlaski Przełom Bugu, oraz niewielki fragment Południoworoztoczańskiego. Obszary zagrożenia ekologicznego występują wokół Puław i Chełma.

Klimat województwa lubelskiego wykazuje cechy klimatu kontynentalnego - znaczne wahania temperatur rocznych, gorące lata i mroźne zimy. Charakterystyczne są częste przymrozki na przełomie kwietnia i maja. Pokrywa śnieżna utrzymuje się najdłużej na Roztoczu (90 dni), które odznacza się również najmniejszym w Polsce zachmurzeniem. Roczna suma opadów - 550-650 mm; okres wegetacji - 205-210 dni.

Osoba merytorycznie odpowiedzialna za stronę: dr n. med. Beata Kościańska
Projekt i wykonanie strony: Przemysław Deneka © 2010